Mogelijk gemaakt door Google TranslateTranslate
Tekst en bestanden - Algemene voorwaarden bed en breakfast
Bed & Breakfast Antonius Hoeve

Algemene voorwaarden

Klik hier voor download

Wij heten u van harte welkom bij Bed & Breakfast Antonius Hoeve te Oudenbosch en verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden.

B&B Antonius Hoeve hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Met het aangaan van een gemaakte reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht. 

1  Terminologie

 1. B&B: De gebruikte termen Antonius Oudenbosch, Antonius Hoeve, Antonius Hoeve Oudenbosch, Bed & Breakfast, B&B, B&B Antonius Hoeve Oudenbosch, BnB, BnB Antonius Hoeve en BnB Antonius Hoeve Oudenbosch zijn alle termen voor Bed & Breakfast Antonius Hoeve te Oudenbosch. 
 2. Gast: een persoon die bij de B&B verblijft.
 3. Hoofdgast: de persoon of het bedrijf die bij de B&B per telefoon, via internet of e-mail heeft gereserveerd. De hoofdgast dient ouder dan 18 jaar te zijn (en bij zakelijke reservering gemachtigd om namens het bedrijf te reserveren) en is verantwoordelijk voor zijn/haar (mede)gasten.
 4. Beheerder: de persoon die als eigenaar van de B&B, of namens de eigenaar van de B&B, de B&B beheert.
 5. Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.
 6. Reserveringsaanvraag: Aanvraag door een hoofdgast voor een verblijf bij de B&B waarbij vermeld staat voor welke periode verblijf wordt aangevraagd, met hoeveel personen, welke kamers en eventuele extra’s
 7. Reservering: De door de B&B schriftelijk bevestigde reservering van een door de hoofdgast gedane reserveringsaanvraag. Dit is de bevestiging van de overeenkomst.
 8. Annulering: Het herroepen of ontbinden van de bevestigde reservering binnen de daarvoor geldende termijn.
 9. Verblijf: De periode van inchecken tot uitchecken dat een (hoofd)gast bij de B&B verblijft.
 10. Inchecken: dag van aankomst en aanmelding (ophalen sleutel) bij de B&B
 11. Uitchecken: Dag van vertrek en afmelding (inleveren sleutel) bij de B&B
 12. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op ieder verblijf door de (hoofd)gast in de B&B en bij de reservering door de B&B aan de hoofdgast aangeboden wordt.
 13. Huishoudelijk reglement: schriftelijke bepalingen over de dagelijkse aangelegenheden voor het verblijf bij de B&B

2   Algemeen

 1.  Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden en ook het huishoudelijk reglement kosteloos verstrekt aan de (hoofd)gasten. 
 2. (Hoofd)gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben. 
 3. De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de (hoofd)gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de (hoofd)gasten. 
 4. Alle risico's met betrekking tot een verblijf in de B&B zijn voor rekening van de (hoofd)gasten. 
 5. Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de beheerder dienen door de (hoofd)gasten onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de beheerder. 
 6. Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen. 
 7. De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden, het huishoudelijk reglement en/of bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot de B&B en buitenterrein ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten. 
 8. De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de (hoofd)gasten het tegendeel kunnen bewijzen. 
 9. Gasten van de B&B dienen zich te houden aan het Huishoudelijk Reglement, waarbij de algemene voorwaarden leidend zijn. 
 10. De B&B is beschreven op de website www.antoniusoudenbosch.nl en op diverse B&B-bemiddelingswebsites (o.a. www.booking.com). Deze websites zijn met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde bedragen, tekst en/of foto’s en de actuele situatie op de B&B ten tijde van het verblijf door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
 11. Het minimum verblijf in de B&B is 1 nacht.
 12. Roken is niet toegestaan in de kamers of in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook binnenshuis in de B&B. Roken is buiten wel toegestaan. Bij vermoeden of constatering van roken in de kamers of gezamenlijke ruimtes zal minimaal 450€ aan schoonmaakkosten in rekening worden gebracht
 13. Huisdieren zijn niet toegestaan in de B&B.
 14. Alle kamers zijn geschikt voor twee personen. Een extra kinderbed (140x70 cm) is eventueel bij te boeken op kamer 1 en 4. Het matras van het kinderbed is echter niet van dezelfde kwaliteit als de matrassen van onze vaste bedden.
 15. Bezoek van derden is alleen met nadrukkelijke toestemming van de beheerder toegestaan. Overnachting(en) van derden is niet toegestaan tenzij als gast (met reservering). De Hoofdgast blijft ten alle tijde volledig verantwoordelijk voor zijn/haar bezoek. 

3   Reservering en bevestiging

 1. Voor het reserveren van een verblijf in de B&B worden, buiten de eventueel gekozen opties, geen extra kosten in rekening gebracht. Toeristenbelasting en BTW is inbegrepen. Tussentijdse wijzigingen van de tarieven zijn voorbehouden.
 2. De reservering kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail, op de B&B website of via een B&B-bemiddelingswebsite (zoals www.booking.com) worden aangevraagd. 
 3. De B&B kan een voorschot vragen bij een reserveringsaanvraag. Als een voorschot wordt gevraagd is de reservering pas definitief op het moment dat het voorschot door de B&B is ontvangen. Zodra de reservering definitief is ontvangt u daarvan een schriftelijke bevestiging van de B&B.
 4. De hoofdgast kan de totale verblijfskosten ook in een keer voldoen
 5. Het voorschot of de totale verblijfskosten dienen te worden overgemaakt naar:
  1. IBAN:  NL98 KNAB 6706 5600 0280 9926 ten name van Antonius Hoeve,
  2. BIC:  KNABNL2H
 6. Als de hoofdgast de totale verblijfskosten niet in één keer bij voorschotbetaling aan de B&B over heeft gemaakt dient de hoofdgast het openstaand bedrag bij inchecken te voldoen. Dit kan contant of met PIN of betaalkaart transactie.
 7. Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden. 

4   Betaling Particulieren

 1. De totale verblijfskosten in de B&B dienen bij inchecken te worden voldaan. Of vooraf te worden overgemaakt op onze bankrekening.  Het is niet toegestaan om deze aan het einde van het verblijf te voldoen. 
 2. De beheerder kan in overleg met de hoofdgast van deze voorwaarden afwijken. 
 3. Bij een reservering vanaf 7 dagen en langer, kan de beheerder een afwijkende aanbetaling vragen en dienen de totale verblijfskosten per week, voorafgaande aan de week, voldaan te worden. 
 4. De tarieven zijn vermeld op de B&B website en B&B-bemiddelingswebsites. Alle vermeldingen op de website van de B&B en de B&B -bemiddelingswebsites geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar website en B&B-bemiddelingswebsites gebonden. 
 5. De overige kosten zoals voor persoonlijk verbruik (o.a. drinken/ lunchpakketten) en na inchecken gekozen opties, dienen door de (hoofd)gast wekelijks en/of bij uitchecken afgerekend te worden. De kosten hiervan staan op een lijst die in de B&B ter inzage ligt. De hoofdgast blijft te allen tijde verantwoordelijk voor volledige betaling van alle kosten.

5   Betaling zakelijk 

 1. Bij een eerste verblijf zal de betalingsregeling zijn zoals gesteld bij paragraaf 4 particuliere betalingen.
 2. Bij een volgende reserveringen is het mogelijk om, in overleg, de verblijfskosten op rekening en per factuur te betalen. Deze facturen dienen door de hoofdgast binnen 8 dagen voldaan te zijn. 
 3. Uitsplitsing en dito verrekening van verblijfskosten en persoonlijk-verbruikskosten van de gast(en) is in overleg mogelijk. Deze persoonlijk-verbruikskosten dienen bij uitchecken of aan het einde van elke week door de gast(en) voldaan te worden. De hoofdgast blijft te allen tijde verantwoordelijk voor volledige betaling van alle kosten.
 4. Bij zakelijke verblijfskosten wordt het toepasselijke btw-tarief in rekening gebracht. 
 5. De B&B verstrekt een factuur voor zakelijke gasten op verzoek. 
   

6   Annuleren en no show (niet komen zonder annulering)

 1. Als u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane reservering na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij de B&B te melden zodat de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kan worden aangeboden. 
 2. Bij annulering en no show betaalt de hoofdgast een vergoeding aan de beheerder. 
 3. Deze vergoeding bestaat uit: 
  1. Bij annulering ten minste 24 uur voor incheckdatum is de annulering kosteloos. 
  2. Bij annulering binnen 24 uur voor incheckdatum is 100% vergoeding verschuldigd. 
  3. Bij no show op de dag zelf is 100% vergoeding verschuldigd. 
 4. De grondslag voor berekening van de vergoeding is het totale bedrag aan logies met ontbijt inclusief btw en toeristenbelasting dat verschuldigd is voor verblijf van de gast(en) voor de eerste nacht.
 5. Het verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt op het bankrekeningnummer ten name van de B&B. De Hoofdgast ontvangt hiervoor een factuur. Deze dient de hoofdgast binnen 8 dagen te voldoen. 
 6. Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag (indien van toepassing) dient de annulering schriftelijk te worden doorgegeven aan de B&B. De B&B zal in dat geval binnen 8 dagen het resterende bedrag terugbetalen. 

7   Schade

 1. De (hoofd) gast ontvangt een sleutel van de B&B, die past op de toegangsdeuren van de accommodatie en de kamerdeur. Deze sleutel dient ingeleverd te worden bij vertrek. De (hoofd)gast is zelf verantwoordelijk voor het correct afsluiten van toegangsdeuren en kamer van de B&B. 
 2. Bij verlies van sleutels van de B&B of niet correct afsluiten, worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de hoofdgast in rekening gebracht
 3. De (hoofd)gast dient zich naar behoren te gedragen en de B&B-accommodatie en buitenterrein te gebruiken overeenkomstig de door de B&B of de beheerder gegeven gebruiksinstructies en huishoudelijk regelement.
 4. De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de B&B accommodatie, de daarin aanwezige zaken en buitenterrein toegebracht schade.
 5. Een schadegeval dient door de (hoofd)gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de hoofdgast onmiddellijk aan de beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.
 6. Mocht na uitchecken blijken dat inventaris is beschadigd, dan wel ontbreekt, dan zal hiervan de reparatie- en of vervangingskosten in rekening worden gebracht bij de hoofdgast. Deze dienen door de hoofdgast onmiddellijk aan de beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.

8   Overmacht

 1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden.
 2. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B kan worden gevergd

9   Aansprakelijkheid

 1. De B&B kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de (hoofd)gast of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de (hoofd)gast vrijwaart de B&B tegen aanspraken dienaangaande. De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden en/of geluids- en/of geuroverlast in de nabijheid van de B&B.
 2. De B&B kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de B&B.
 3. Onverminderd het in 9.1 en 9.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van de B&B, als en voor zover de B&B uit enige hoofde ter zake de overeenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren.

10  Klachten

 1. De beheerder probeert het verblijf van de gast(en) zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Ondanks goede zorgen, is het toch mogelijk dat er een klacht of opmerking is. Om die naar behoren te kunnen oplossen vraagt de beheerder om dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken ter plekke, via mail of telefonisch contact.

11  Privacy

 1. De B&B zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.

12  Slotbepaling

 1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Niet Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.
 3. Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze algemene voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
 4. Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
 5. Als en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.
Antonius Hoeve logo
Antonius Hoeve

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Doorzoek de website

Wat zeggen onze bezoekers

Onze reviews

9 /10
qoute qoute

Voortreffelijk, een camping in wording maar dat wordt er ook een Vriendelijke mensen die hun hart...

reviewicon

Voortreffelijk, een camping in wording maar dat wordt er ook een

21-08-2023

Camping

10 /10
qoute qoute

Thank you for this lovely stay, we had a great time and we loved our room.

reviewicon

Thank you for this lovely stay

08-08-2023

Bed & Breakfast

10 /10
qoute qoute

Super locatie!!

reviewicon

Super locatie!!

10-07-2023

Bed & Breakfast

10 /10
qoute qoute

Hallo,Wat hebben jullie een "top" B&B!!Met super ingerichte kamers en bedden, we hebben...

reviewicon

Wat hebben jullie een "top" B&B!!

11-07-2023

Bed & Breakfast

9.5 /10
qoute qoute

Wat een fijne B & B. Zeer gastvrije ontvangst, prachtige kamer met een prima bed. Superschoon,...

reviewicon

Wat een fijne B & B.

12-09-2023

Bed & Breakfast

9 /10
qoute qoute

Goede ontvangst, mooie kamer en heel goed ontbijt. Ook de omgeving is keurig verzorgd en rustig. We...

reviewicon

Goede ontvangst

13-09-2023

Bed & Breakfast

10 /10
qoute qoute

Geweldig! Mooie kamer van alle gemakken voorzien en heerlijk geslapen in het comfortabele bed....

reviewicon

Geweldig!

23-09-2023

Bed & Breakfast

10 /10
qoute qoute

Supermooie locatie. Het zag er allemaal prima uit tot in de details. Het ontbijt en de kamer was...

reviewicon

We werden heel gastvrij ontvangen.

28-09-2023

Bed & Breakfast

9.5 /10
qoute qoute

Prima! Zeer vriendelijk. Fijne, schone kamers en uitstekend ontbijt

reviewicon

Prima!

21-10-2023

Bed & Breakfast

10 /10
qoute qoute

Heel plezierige ontvangst en verblijf. De kamer en badkamer zijn prima. Het ontbijt overheerlijk....

reviewicon

Heel plezierige ontvangst en verblijf.

03-11-2023

Bed & Breakfast

9.5 /10
qoute qoute

Uitstekend verblijf. Alles nieuw, fris en schoon en zeer compleet. Erg aardige gastvrouw en heer,...

reviewicon

Uitstekend verblijf.

06-11-2023

Bed & Breakfast

9 /10
qoute qoute

Prima, Heel schoon, uitgebreid ontbijt, vriendelijke ontvangst. Alles wat nodig is is aanwezig

reviewicon

Alles wat nodig is is aanwezig

01-11-2023

Bed & Breakfast

9 /10
qoute qoute

We hebben één nacht in de Antoniushoeve doorgebracht. Deze B &B ligt op een rustige plek in het...

reviewicon

Wij zouden deze B & B zeker nog een keer uitkiezen.

11-11-2023

Bed & Breakfast

10 /10
qoute qoute

Geweldige locatie even buiten Oudenbosch. Vriendelijke ontvangst door eigenaar. Kamers en ontbijt...

reviewicon

Geweldige locatie even buiten Oudenbosch.

02-02-2024

Bed & Breakfast

10 /10
qoute qoute

Wij hebben een super verblijf in de B&B gehad! Alles was super schoon. Erg fijn geslapen op een...

reviewicon

Wij hebben een super verblijf in de B&B gehad!

16-02-2024

Bed & Breakfast

9 /10
qoute qoute

Uitstekend

reviewicon

Uitstekend

16-03-2024

Bed & Breakfast

8.5 /10
qoute qoute

Vriendelijke ontvangst, goede kamer en heerlijk ontbijt

reviewicon

Vriendelijke ontvangst

18-03-2024

Bed & Breakfast

9 /10
qoute qoute

Heerlijke plek voor vrienden en familiebezoek en het regelen van zaken. De B&B is heel gastvrij,...

reviewicon

landelijk, rustig, schoon

29-03-2024

Bed & Breakfast

9 /10
qoute qoute

Het is een hele mooie camping. We hebben heel erg genoten. En komen volgend jaar weer terug.

reviewicon

Het is een hele mooie camping.

08-05-2024

Camping

10 /10
qoute qoute

zeer goed ontvangen. ruime camperplaats alle voorzieningen in orde. douche bij de camperplaats....

reviewicon

ruime camperplaats alle voorzieningen in orde

10-05-2024

Camping