Mogelijk gemaakt door Google TranslateTranslate
Tekst en bestanden - Algemene voorwaarden camping
Camping Antonius Hoeve

Algemene voorwaarden

Klik hier voor download.

Wij heten u van harte welkom bij Camping Antonius Hoeve te Oudenbosch en verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden.

Met het aangaan van een gemaakte reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht.

 1. Terminologie

  1. Camping: De gebruikte termen Antonius Oudenbosch, Antonius Hoeve, Antonius Hoeve Oudenbosch, Camping, Camping Antonius Hoeve Oudenbosch, Camping Antonius Hoeve zijn alle termen voor Camping Antonius Hoeve te Oudenbosch.
  2. Gast: een persoon die op de camping verblijft.
  3. Hoofdgast: de persoon of het bedrijf die bij de camping per telefoon, via internet of e-mail heeft gereserveerd. De hoofdgast dient ouder dan 18 jaar te zijn (en bij zakelijke reservering gemachtigd om namens het bedrijf te reserveren) en is verantwoordelijk voor zijn/haar (mede)gasten.
  4. Beheerder: de persoon die als eigenaar van de camping, of namens de eigenaar van de camping, de camping beheert.
  5. Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.
  6. Reserveringsaanvraag: Aanvraag door een hoofdgast voor een verblijf bij de camping waarbij vermeld staat voor welke periode verblijf wordt aangevraagd, met hoeveel personen, welke standplaats en eventuele extra’s
  7. Reservering: De door de camping schriftelijk bevestigde reservering van een door de hoofdgast gedane reserveringsaanvraag. Dit is de bevestiging van de overeenkomst.
  8. Annulering: Het herroepen of ontbinden van de bevestigde reservering binnen de daarvoor geldende termijn.
  9. Verblijf: De periode van inchecken tot uitchecken dat een (hoofd)gast bij de camping verblijft.
  10. Inchecken: dag van aankomst en aanmelding (ophalen sleutel) bij de camping
  11. Uitchecken: Dag van vertrek en afmelding (inleveren sleutel) bij de camping
  12. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op ieder verblijf door de (hoofd)gast in de camping en bij de reservering door de camping aan de hoofdgast aangeboden wordt.
  13. Huishoudelijk reglement: schriftelijke bepalingen over de dagelijkse aangelegenheden voor het verblijf bij de camping
 2. Algemeen

  1. Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden en ook het huishoudelijk reglement kosteloos verstrekt aan de (hoofd)gasten.
  2. (Hoofd)gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
  3. De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de (hoofd)gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de (hoofd)gasten.
  4. Alle risico's met betrekking tot een verblijf op de camping zijn voor rekening van de (hoofd)gasten.
  5. Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de beheerder dienen door de (hoofd)gasten onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de beheerder.
  6. Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen.
  7. De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden, het huishoudelijk reglement en/of bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot de camping en buitenterrein ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
  8. De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de (hoofd)gasten het tegendeel kunnen bewijzen.
  9. Gasten van de camping dienen zich te houden aan het Huishoudelijk Reglement, waarbij de algemene voorwaarden leidend zijn.
  10. De camping is beschreven op de website www.antoniusoudenbosch.nl en op diverse camping-bemiddelingswebsites (o.a. campercontact.com). Deze websites zijn met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde bedragen, tekst en/of foto’s en de actuele situatie op de camping ten tijde van het verblijf door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
  11. Het minimum verblijf op de camping is 1 nacht.
  12. Roken is niet toegestaan in de sanitair faciliteiten of in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook binnenshuis bij Antonius Hoeve. Roken is buiten wel toegestaan. Bij vermoeden of constatering van roken in sanitair faciliteiten of gezamenlijke ruimtes zal minimaal 450€ aan schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.
  13. Huisdieren zijn toegestaan op de camping in overleg en met nadrukkelijke toestemming van beheerder.
  14. Standplaatsen zijn beperkt voor plaatsing van één (grote) tent of één caravan met eventuele voortent of één camper met eventueel zonnescherm. Kleine tent (max 2 personen) kan in overleg bijgeplaatst worden.
  15. Bezoek van derden is alleen met nadrukkelijke toestemming van de beheerder toegestaan. Overnachting(en) van derden is niet toegestaan tenzij als gast (met reservering). De Hoofdgast blijft ten alle tijde volledig verantwoordelijk voor zijn/haar bezoek.
 3. Reservering en bevestiging

  1. Voor het reserveren van een verblijf op de camping worden, buiten de eventueel gekozen opties en toeristenbelasting, geen extra kosten in rekening gebracht. Redelijk gebruik van stroom, water en BTW zijn inbegrepen. Tussentijdse wijzigingen van de tarieven zijn voorbehouden.
  2. De reservering kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail, op de camping website of via een camping-bemiddelingswebsite (zoals campercontact.com) worden aangevraagd.
  3. De camping kan een voorschot vragen bij een reserveringsaanvraag. Als een voorschot wordt gevraagd is de reservering pas definitief op het moment dat het voorschot door de camping is ontvangen. Zodra de reservering definitief is ontvangt u daarvan een schriftelijke bevestiging van de camping.
  4. De hoofdgast kan de totale verblijfskosten ook in een keer voldoen
  5. Het voorschot of de totale verblijfskosten dienen te worden overgemaakt naar:
   1. IBAN:   NL98 KNAB 6706 5600 0280 9926 ten name van Antonius Hoeve
   2. BIC:     KNABNL2H
  6. Als de hoofdgast de totale verblijfskosten niet in één keer bij voorschotbetaling aan de camping over heeft gemaakt dient de hoofdgast het openstaand bedrag bij inchecken te voldoen. Dit kan contant of met PIN of betaalkaart transactie.
  7. Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.
 4. Betaling particulieren

  1. De totale verblijfskosten in de camping dienen bij inchecken te worden voldaan. Of vooraf te worden overgemaakt op onze bankrekening.  Het is niet toegestaan om deze aan het einde van het verblijf te voldoen.
  2. De beheerder kan in overleg met de hoofdgast van deze voorwaarden afwijken.
  3. Bij een reservering vanaf 28 dagen en langer, kan de beheerder een afwijkende aanbetaling vragen en dienen de totale verblijfskosten per maand, voorafgaande aan de maand, voldaan te worden.
  4. De tarieven zijn vermeld op de camping website en camping-bemiddelingswebsites. Alle vermeldingen op de website van de camping en de camping -bemiddelingswebsites geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De camping is niet aan kennelijke fouten op haar website en camping-bemiddelingswebsites gebonden.
  5. De overige kosten zoals voor persoonlijk verbruik (o.a. drinken, ontbijt en lunchpakketten) en na inchecken gekozen opties, dienen door de (hoofd)gast direct afgerekend te worden. De kosten hiervan staan op een lijst die op de camping ter inzage ligt. De hoofdgast blijft te allen tijde verantwoordelijk voor volledige betaling van alle kosten.
 5. Betaling zakelijk

  1. Bij een eerste verblijf zal de betalingsregeling zijn zoals gesteld bij paragraaf 4 particuliere betalingen.
  2. Bij een volgende reserveringen is het mogelijk om, in overleg, de verblijfskosten op rekening en per factuur te betalen. Deze facturen dienen door de hoofdgast binnen 8 dagen voldaan te zijn.
  3. Uitsplitsing en dito verrekening van verblijfskosten en persoonlijk-verbruikskosten van de gast(en) is in overleg mogelijk. Deze persoonlijk-verbruikskosten dienen bij uitchecken of aan het einde van elke week door de gast(en) voldaan te worden. De hoofdgast blijft te allen tijde verantwoordelijk voor volledige betaling van alle kosten.
  4. Bij zakelijke verblijfskosten wordt het toepasselijke btw-tarief in rekening gebracht.
  5. De camping verstrekt een factuur voor zakelijke gasten op verzoek.
 6. Annulering en no show (niet komen zonder annulering)

  1. Als u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane reservering na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij de camping te melden zodat de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kan worden aangeboden.
  2. Bij annulering en no show betaalt de hoofdgast een vergoeding aan de beheerder.
  3. Deze vergoeding bestaat uit:
   1. Bij annulering ten minste 14 dagen voor incheckdatum is de annulering kosteloos.
   2. Bij annulering binnen 14 dagen voor incheckdatum is 100% vergoeding.
   3. Bij no show op de dag zelf is 100% vergoeding verschuldigd.
  4. De grondslag voor berekening van de vergoeding is het totale bedrag aan verblijf met gereserveerde opties inclusief btw, dat verschuldigd is voor verblijf van de gast(en) met een maximum van 14 dagen.
  5. Het verschuldigde bedrag wordt verrekend met de aanbetaling of dient te worden overgemaakt op het bankrekeningnummer ten name van de camping. De Hoofdgast ontvangt hiervoor een factuur. Deze dient de hoofdgast binnen 8 dagen te voldoen.
  6. Om in aanmerking te komen voor teruggave van het al betaalde bedrag (indien van toepassing) dient de annulering schriftelijk te worden doorgegeven aan de camping. De camping zal in dat geval binnen 8 dagen, conform artikel 6.2, 6.3, 6.4 en 6.5, het resterende bedrag terugbetalen.
 7. Schade

  1. De (hoofd) gast ontvangt een sleutel (indien van toepassing) van de camping, die past op de toegangspoort van het terrein en de sanitair faciliteiten. Deze sleutel dient ingeleverd te worden bij vertrek. De (hoofd)gast is zelf verantwoordelijk voor het correct afsluiten van toegangspoorten en sanitair faciliteiten van de camping.
  2. Bij verlies van sleutels van de camping of niet correct afsluiten, worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de hoofdgast in rekening gebracht
  3. De (hoofd)gast dient zich naar behoren te gedragen en de camping, accomodaties en buitenterrein te gebruiken overeenkomstig de door de camping of de beheerder gegeven gebruiksinstructies en huishoudelijk reglement.
  4. De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de camping, accommodatie, de daarin aanwezige zaken en buitenterrein toegebracht schade.
  5. Een schadegeval dient door de (hoofd)gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de hoofdgast onmiddellijk aan de beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.
  6. Mocht na uitchecken blijken dat inventaris is beschadigd, dan wel ontbreekt, dan zal hiervan de reparatie- en of vervangingskosten in rekening worden gebracht bij de hoofdgast. Deze dienen door de hoofdgast onmiddellijk aan de beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.
 8. Overmacht

  1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de camping gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden.
  2. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de camping kan worden gevergd.
 9. Aansprakelijkheid

  1. De camping kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de (hoofd)gast of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de (hoofd)gast vrijwaart de camping tegen aanspraken dienaangaande. De camping is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden en/of geluids- en/of geuroverlast in de nabijheid van de camping.
  2. De camping kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de camping.
  3. Onverminderd het in 9.1 en 9.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van de camping, als en voor zover de camping uit enige hoofde ter zake de overeenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de camping is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de camping in het voorkomende geval zal uitkeren.
 10. Klachten.

  1. De beheerder probeert het verblijf van de gast(en) zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Ondanks goede zorgen, is het toch mogelijk dat er een klacht of opmerking is. Om die naar behoren te kunnen oplossen vraagt de beheerder om dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken ter plekke, via mail of telefonisch contact.
 11. Privacy

  1. De camping zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.
 12. Slotbepaling

  1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Niet Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.
  3. Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze algemene voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
  4. Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
  5. Als en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

 

Antonius Hoeve logo
Antonius Hoeve

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Doorzoek de website

Wat zeggen onze bezoekers

Onze reviews

10 /10
qoute qoute

Wij hebben met ons vieren een paar mooie dagen gehad in jullie B&B het is schoon en netjes,...

reviewicon

Heerlijk Verblijf!

18-11-2022

Bed & Breakfast

10 /10
qoute qoute

Perfecte overnachting, heerlijk bed, geweldig ontbijt. Bedankt! Zeker voor herhaling vatbaar.

reviewicon

Perfecte Overnachting!

21-11-2020

Bed & Breakfast

10 /10
qoute qoute

U zou de hoofdprijs verdienen in het programma 'Bed & Breakfast'!

reviewicon

Geweldig!

09-06-2022

Bed & Breakfast

9.5 /10
qoute qoute

Goed bed, fijne douche. Ontbijt top, verse jus (belangrijk) en goede koffie. Voor elk wat wils.

reviewicon

Fijne plek!

28-04-2022

Bed & Breakfast

9.5 /10
qoute qoute

We hebben superleuke dagen gehad bij jullie! Jullie kunnen trots zijn op de B en B. Er is echt aan...

reviewicon

Er is aan alles gedacht!

15-07-2022

Bed & Breakfast

10 /10
qoute qoute

Onwijs bedankt voor alle goede zorgen. Wij komen hier zeker terug.

reviewicon

Bedankt voor de goede zorgen!

11-07-2021

Bed & Breakfast

9 /10
qoute qoute

Fijne kamer, Heerlijk geslapen. Prima ontbijt.

reviewicon

Heerlijk geslapen!

25-04-2021

Bed & Breakfast

9 /10
qoute qoute

Bedankt voor de goede verzorging!

reviewicon

Bedankt!

27-10-2022

Bed & Breakfast

9.5 /10
qoute qoute

Het was erg fijn hier! We voelden ons thuis.....

reviewicon

We voelden ons thuis!

11-06-2021

Bed & Breakfast

10 /10
qoute qoute

ik heb heel lekker geslapen in bed en brekvest.

reviewicon

Lekker geslapen!

23-03-2022

Bed & Breakfast

9.5 /10
qoute qoute

Enorm bedankt voor de fijne dagen die wij bij jullie hebben mogen doorbrengen.

reviewicon

Het was weer geweldig!

14-03-2022

Bed & Breakfast

9.5 /10
qoute qoute

Bedankt voor alle lieve goede zorgen. Wat een gastvrijheid.

reviewicon

Wat een gastvrijheid!

21-08-2021

Bed & Breakfast

9.5 /10
qoute qoute

Bedankt voor de goede zorgen! Het was allemaal perfect.

reviewicon

Het was allemaal perfect.

06-12-2022

Bed & Breakfast

9.5 /10
qoute qoute

Dank voor alle service. Grote klasse!!

reviewicon

Grote klasse!

08-10-2022

Bed & Breakfast

10 /10
qoute qoute

Uitstekend! 3 overnachtingen. Mooie (bad)kamer. Top ontbijt. Zal zeker terugkomen.

reviewicon

Uitstekend!

26-01-2023

Bed & Breakfast

9 /10
qoute qoute

Het was een prima verblijf! Mooie kamer, heerlijk bed en fijne badkamer met regendouche! Uitgebreid...

reviewicon

Het was een prima verblijf!

10-03-2023

Bed & Breakfast

9 /10
qoute qoute

Wat een mooie plek! Vriendelijke ontvangst en mooie kamers met landelijk uitzicht, op loopafstand...

reviewicon

Wat een mooie plek!

17-03-2023

Bed & Breakfast

9 /10
qoute qoute

Zeer goed verblijf. Vriendelijke ontvangst. Prima kamer met dito badkamer. Bij het ontbijt meer dan...

reviewicon

Zeer goed verblijf.

01-04-2023

Bed & Breakfast

9 /10
qoute qoute

Heel prettig verblijf. Eigenaren heel vriendelijk, uitstekend ontbijt.

reviewicon

Heel prettig verblijf.

29-04-2023

Bed & Breakfast

9.5 /10
qoute qoute

Lekker geslapen. Ziet er heel netjes en schoon uit. Zeker een plek om aan te raden! Prima verzorgt...

reviewicon

Zeker een plek om aan te raden!

29-04-2023

Bed & Breakfast

10 /10
qoute qoute

Het is een super b en b. we hebben nog niet zo'n adres gehad. alles was in de puntjes verzorgd en...

reviewicon

Het is een super b en b.

06-05-2023

Bed & Breakfast

10 /10
qoute qoute

Mooie omgeving. Locatie perfect. Kamer zeer gezellig. We komen zeker een keer terug

reviewicon

Mooie omgeving

06-05-2023

Bed & Breakfast

9.5 /10
qoute qoute

Prima kamer, hartelijk ontvangst en een lekker ontbijt

reviewicon

Prima kamer

20-05-2023

Bed & Breakfast

9 /10
qoute qoute

Prima! Zeer vriendelijke ontvangst. Hele mooie ruime plek en niet duur.

reviewicon

Zeer vriendelijke ontvangst

20-05-2023

Camping

8 /10
qoute qoute

Wij werden gastvrij ontvangen. De camping is ruim, mooi aangelegd en nog heel jong.

reviewicon

We hebben enorm genoten

01-04-2023

Camping